مهندس قاسمعلی آشفته

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ بر چهار محور اخلاق، دانش، تخصص و تجربه بنا شده است. ما بر این باور هستیم که توسعه این گروه جز با اتکا به متخصصین داخلی و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه تحقق نخواهد یافت. تمام تلاش این گروه کمک به ارتقای سلامت جامعه و خدمات رسانی در حوزه دارویی به هموطنان بوده و تمرکز اصلی بر کاهش وابستگی به خارج از کشور از طریق نوآوری در کل زنجیره ارزش دارویی از ماده موثره تا محصول نهایی است. در طی سالهای گذشته در این حوزه گامهای مهمی برداشته شده و با تمرکز بر سند استراتژیک گروه دارویی تا افق 1404 در بین سه شرکت برتر کشور در حوزه دارویی خواهیم بود.