شرکت سروش مانا فارمد

شرکت تحقیقات و پژوهش دارویی سروش مانا فارمد در سال 1398 تأسیس و در حوزه داروهای دانش بنیان و فرآورده های پیشرفته در حوزه تشخیص و درمان ( سنتیک، گیاهی، طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی ) مشغول به فعالیت است.