مدیران ارشد

قاسمعلی آشفته

مدیرعامل

ایشان مدیرعامل هولدینگ دارویی گلرنگ می باشند.

  • رایانامه: ????
  • تلفن: ????