گزارش سرمایه انسانی هلدینگ دارویی گلرنگ

برگزاری اولین جلسه کمیته HSE در سطح شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ

با توجه به مصوبه اعضای محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ جهت ارزیابی HSE شرکتهای زیر مجموعه و تشکیل کمیته HSE در فواصل سه ماه  با حضور مسئولین HSE شرکتهای زیر مجموعه و مشاورHSE (دبیر کمیته ) دکتر عادلی زاده  به منظور بررسی (چالشهای موجود ، ارائه راهکار لازم و تصمیم سازی جهت برنامه ریزی  لازم  بهبود مستمر و بهسازی محیط کار) و ارتقاء سطح ایمنی  در تاریخ ۲۹/۳/۱۴۰۱ در سالن کنفرانس دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ برگزارشد.

سایر اخبار

دانستنی ها