برگزاری کارگاه آموزشی هفت عادت مدیران موثر

برگزاری کارگاه آموزشی هفت عادت مدیران موثر در مجتمع دهکده ورزشی کردان در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.